Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và pháp lý

Dược liệu Ngọc Châu không chịu bất kỳ yêu sách trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp, bao gồm mọi loại thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác.

Thông tin trên trang web này được quản trị trang web của Dược liệu Ngọc Châu có trụ sở tại thành phố Hà Nội, Việt Nam duy trì và cập nhật. Dược liệu Ngọc Châu sẽ xác định các đường link liên kết nào sẽ được kết hợp trên trang web của mình. Các đường link liên kết không ngụ ý xác nhận bởi Dược liệu Ngọc Châu về tính chính xác của thông tin có trong đó hoặc của các quan điểm được thể hiện. Dược liệu Ngọc Châu không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được liên kết hoặc được đề cập từ các trang này. Các câu hỏi và nhận xét liên quan đến thông tin trên các liên kết này sẽ được gửi tới Dược liệu Ngọc Châu để nhận được câu trả lời.

Thông tin được cung cấp trên trang web này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nơi sự phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ chịu sự điều chỉnh của Dược liệu Ngọc Châu hoặc các công ty con và chi nhánh của Dược liệu Ngọc Châu đối với yêu cầu đăng ký trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó.

Không được sao chép bất kỳ phần nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Dược liệu Ngọc Châu.

Lưu ý sản phẩm có công dụng hỗ trợ tùy theo cơ địa của từng người sử dụng.